Algemene voorwaarden

Uitvoering van de overeenkomst

 • Arianne van Galen zal de overeenkomsten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 • De aanbiedingen en de prijzen zijn altijd onder voorbehoud van wijzigingen. Het doorgaan van bijeenkomsten is altijd afhankelijk van het aantal aanmeldingen.

Aanmelding

 • Aanmelding is schriftelijk via de website of via de mail
 • Met het inschrijven gaat de deelnemer akkoord met deze algemene voorwaarden
 • Voor bepaalde programma’s is er een intake om gezamenlijk te bepalen of het programma past bij de deelnemer. De uiteindelijke beslissing neemt Arianne van Galen.

Annulering van programma’s en individuele sessies

 • Annulering kan tot zes weken voor aanvang kosteloos, je krijgt het betaalde bedrag, verminderd met € 50,= administratiekosten, teruggestort.
 • Tot vier weken voor aanvang wordt 20% van het factuurbedrag gerekend.
 • Bij annulering binnen vier tot twee weken is de klant verplicht 50% van het factuurbedrag te betalen
 • Bij annulering vanaf twee weken wordt 100% in rekening gebracht. Reden van afzegging speelt hierbij geen rol.
 • Voor deelname aan trainingen en programma’s: bij annulering na de start van het programma, wordt 100% in rekening gebracht.
 • Annulering dient schriftelijk (per mail) bevestigd te worden.
 • Vervanging door een andere deelnemer bij annulering is mogelijk, dit in overleg met Arianne van Galen
 • Indien Arianne van Galen een activiteit annuleert, wordt het gehele bedrag geretourneerd.

Aansprakelijkheid

 • De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de lichamelijke en/of geestelijke geschiktheid wanneer er een sessie of programma gevolgd wordt bij Arianne van Galen.
 • Arianne van Galen is nooit aansprakelijk voor de directe of indirecte gevolgen van het ontbreken van die geschiktheid.
 • Arianne van Galen is niet aansprakelijk voor letsel- of andere schade ontstaan ten gevolge van deelname aan een programma of sessie.
 • Arianne van Galen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van de deelnemer gedurende het programma.

Geheimhouding

 • Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
 • Alle persoonsgegevens worden alleen voor eigen gebruik van Arianne van Galen gebruikt en nooit verstrekt aan derden.

Geschillen

 • Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Arianne van Galen partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 • Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.