Algemene voorwaarden

Uitvoering van de overeenkomst

 • Arianne van Galen zal de overeenkomsten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 • De aanbiedingen en de prijzen zijn altijd onder voorbehoud van wijzigingen. Het doorgaan van bijeenkomsten is altijd afhankelijk van het aantal aanmeldingen.

Aanmelding

 • Aanmelding is schriftelijk via de website
 • Met het inschrijven gaat de deelnemer akkoord met deze algemene voorwaarden
 • Voor bepaalde programma’s is er een intake om gezamenlijk te bepalen of het programma past bij de deelnemer. De uiteindelijke beslissing neemt Arianne van Galen.

Annulering van programma’s en playshops

 • Annulering kan tot zes weken voor aanvang kosteloos, je krijgt het betaalde bedrag, verminderd met € 50,= administratiekosten, teruggestort.
 • Tot vier weken voor aanvang wordt 20% van het factuurbedrag gerekend.
 • Bij annulering binnen vier tot twee weken is de deelnemer verplicht 50% van het factuurbedrag te betalen
 • Bij annulering vanaf twee weken wordt 100% in rekening gebracht. Reden van afzegging speelt hierbij geen rol.
 • Bij annulering na de start van het programma, wordt 100% in rekening gebracht.
 • Annulering dient schriftelijk (per mail) bevestigd te worden.
 • Vervanging door een andere deelnemer bij annulering is mogelijk, dit in overleg met Arianne van Galen
 • Indien Arianne van Galen een activiteit annuleert, wordt het gehele bedrag geretourneerd.

Aansprakelijkheid

 • De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de lichamelijke en/of geestelijke geschiktheid wanneer er een programma gevolgd wordt bij Arianne van Galen.
 • Arianne van Galen is nooit aansprakelijk voor de directe of indirecte gevolgen van het ontbreken van die geschiktheid.
 • Arianne van Galen is niet aansprakelijk voor letsel- of andere schade ontstaan ten gevolge van deelname aan een programma.
 • Arianne van Galen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van de deelnemer gedurende het programma.

Geheimhouding

 • Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
 • Alle persoonsgegevens worden alleen voor eigen gebruik van Arianne van Galen gebruikt en nooit verstrekt aan derden.

Geschillen

 • Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Arianne van Galen partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 • Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.